CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chủ nhật, Ngày 12/11/2017 Facebook
Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC ra "Tuyên bố Đà Nẵng" với 39 nội dung quan trọng.

1. Chúng tôi, các nhà Lãnh đạo APEC, họp tại Đà Nẵng, Việt Nam, 

với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Chúng

tôi quyết tâm cùng tiếp tục hành động mạnh mẽ liệt hơn để tạo động 

lực mới cho hợp tác APEC, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, 

sáng tạo và bao trùm, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, phát huy

mọi tiềm năng của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu

nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), tăng cường an ninh lương thực và nông

nghiệp bền vững.

2. Một phần tư thế kỷ kể từ Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC

lần đầu tiên, APEC đã chứng tỏ là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở 

châu Á – Thái Bình Dương, động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế,

là vườn ươm ý tưởng cho hợp tác kinh tế tương lai, cơ chế phối hợp giữa

các hiệp định thương mại, và là nhân tố lãnh đạo hàng đầu thế giới trong 

xử lý những vấn đề cấp bách. Gần ba thập kỷ qua, APEC đã góp phần

duy trì tăng trưởng và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương, qua đó tạo hàng triệu việc làm và giúp hàng trăm triệu

người thoát nghèo.

                   Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC chụp ảnh chung

 

3. Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm tình hình khu vực và thế giới đang

chứng kiến những thay đổi căn bản và phức tạp, với sự nổi lên của 

thách thức và cơ hội có ảnh hưởng sâu rộng. Kinh tế khu vực và thế 

giới phục hồi vững chắc hơn, song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về trung 

và dài hạn. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tiến 

bộ về công nghệ đang thay đổi bản chất việc làm, biến đổi xã hội cũng

như phương thức kết nối và tương tác của chúng ta. Thương mại, 

đầu tư đã mang đến cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương sự thịnh

vượng chưa từng có, nhưng các thách thức nghiêm trọng vẫn còn tồn tại.

4. Vì vậy, chúng tôi tái khẳng định cam kết tăng cường nỗ lực xây 

dựng tương lai chung về một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương 

hòa bình, ổn định, năng động, liên kết và thịnh vượng. Chúng tôi ủng 

hộ Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, hướng tới tăng

trưởng bao trùm.

5. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục triển khai sứ mệnh của

APEC trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh 

vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nhận thức về những

thách thức quan trọng mà các nền kinh tế của chúng ta đang đối mặt,

Chúng tôi cam kết cùng hợp tác và thực hiện những hành động sau:

 

I. Thúc đẩy tăng trưởng sáng tạo, phát triển bao trùm và việc 

làm bền vững

Tăng trưởng chất lượng, cải cách cơ cấu và đổi mới sáng tạo

6. Chúng tôi khẳng định lại mong muốn hướng tới tăng trưởng cân bằng,

bao trùm, bền vững, sáng tạo và bảo đảm an ninh trong khu vực APEC

thông qua các chính sách tiền tệ, tài khóa và cơ cấu, riêng lẻ hoặc phối 

hợp với nhau, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được tăng 

trưởng chất lượng.

7. Chúng tôi nhấn mạnh rằng cải cách cơ cấu đóng vai trò then chốt đối 

với tăng trưởng cân bằng, bền vững, sáng tạo và bao trùm, tạo việc làm, 

năng suất và khả năng cạnh tranh, bao gồm chính sách cạnh tranh, thuận 

lợi hoá kinh doanh, cải cách thể chế, tăng cường cơ sở hạ tầng pháp luật 

và kinh tế, quản trị khu vực công và doanh nghiệp, và thúc đẩy phát triển 

nguồn nhân lực. Chúng tôi sẽ tăng cường liêm chính trong các cơ quan 

nhà nước và khu vực tư nhân, chống tham nhũng và hối lộ, không chứa 

chấp các quan chức tham nhũng và các tài sản liên quan. Chúng tôi chỉ 

đạo các quan chức phụ trách kinh tế và tài chính phối hợp soạn thảo 

Báo cáo Chính sách Kinh tế APEC 2018 về Cải cách Cơ cấu và Cơ 

sở hạ tầng.

8. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo, khoa học 

và công nghệ như những động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế và 

thương mại, đầu tư quốc tế bền vững trong khu vực APEC. Chúng tôi 

ghi nhận tầm quan trọng sống còn của giáo dục chất lượng và công bằng 

để tạo điều kiện cho người dân ở mọi lứa tuổi thích ứng được với những 

thách thức từ những thay đổi nhanh chóng của thế giới ngày nay. Chúng 

tôi cam kết thúc đẩy giáo dục trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, 

kỹ thuật và toán học (STEM) và việc theo đuổi tinh thần kinh doanh dựa 

trên STEM.

9. Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy an ninh năng lượng nhằm duy trì tăng 

trưởng kinh tế trong khu vực APEC. Chúng tôi khuyến khích tạo thuận 

lợi cho đầu tư và thương mại liên quan đến năng lượng, tăng cường 

khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng tin cậy và chi phí phù hợp, 

và thúc đẩy các nguồn năng lượng bền vững, sạch và hiệu quả, đóng 

góp cho việc giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu.

10. Chúng tôi ghi nhận nhu cầu đô thị hóa cần hướng tới người dân, 

hợp lý và bền vững và khuyến khích chia sẻ kiến thức và trao đổi 

chính sách trong lĩnh vực này.

Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong một 

thế giới toàn cầu hóa

11. Nhận thức về những cơ hội mới và những thách thức đang nổi lên 

trong quá trình toàn cầu hóa và những biến đổi của kỹ thuật số, chúng 

tôi quyết tâm thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã 

hội, hướng tới xây dựng một cộng đồng APEC bao trùm, mạnh khỏe, 

đảm khả năng tiếp cận cho người dân, phát triển bền vững và tự cường 

vào năm 2030, phù hợp với Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển 

Bền vững. Chúng tôi thông qua Chương trình nghị sự APEC về Phát 

triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội (Phụ lục A) làm định 

hướng cho các nội dung hợp tác này. Chúng tôi cam kết thúc đẩy 

tiến bộ hướng tới việc bảo đảm việc làm đầy đủ, năng suất và chất 

lượng và trả lương công bằng cho cùng công việc; bảo đảm khả năng 

tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và tài chính, cũng như tăng 

cường kiến thức và kỹ năng cơ bản và khả năng tiếp cận về tài chính 

cho tất cả mọi người, tiến tới đạt được và duy trì tăng trưởng thu nhập 

bền vững cho mọi thành viên trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ, thanh 

niên, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương khác, cho phép 

họ có thể nắm bắt những cơ hội toàn cầu. Chúng tôi khuyến khích 

các nền kinh tế APEC đầu tư vào hệ thống y tế để nâng cao năng 

suất và tăng trưởng kinh tế.


 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận 

 

 Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đà Nẵng

 

12. Ghi nhận rằng việc phụ nữ tham gia rộng rãi hơn vào nền kinh tế sẽ 

kích thích tăng trưởng, chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế và khu 

vực tư nhân thực hiện các sáng kiến thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ 

trong kinh tế, cải thiện khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với vốn, tài 

sản, thị trường, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các ngành có 

tăng trưởng cao và có lương cao, và nâng cao vai trò lãnh đạo, tinh thần 

kinh doanh, kỹ năng và năng lực làm việc của phụ nữ.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng trong kỷ nguyên số

13. Chúng tôi nhấn mạnh cần chuẩn bị cho người dân và tất cả người 

lao động, đặc biệt những nhóm dễ bị tổn thương để sẵn sàng cho thế 

giới việc làm đang thay đổi. Chúng tôi thông qua Khuôn khổ APEC 

về Phát triển Nguồn Nhân lực trong Kỷ nguyên Số (Phụ lục B). 

Chúng tôi cam kết tăng cường phát triển nguồn nhân lực, bao gồm 

thông qua giáo dục và học tập suốt đời, giáo dục và đào tạo nghề 

và kỹ thuật (TVET), đào tạo lại và nâng cao tay nghề nhằm tăng 

cường khả năng được tuyển dụng, tính lưu động và năng lực sẵn 

sàng của lao động trong kỷ nguyên số; và bảo đảm rằng những 

chính sách tích cực đối với thị trường lao động có thể kết nối tốt 

hơn nhu cầu của thị trường lao động với những khía cạnh của phát 

triển và đào tạo kỹ năng.

II. Tạo động lực mới cho liên kết kinh tế khu vực

Thúc đẩy thương mại, đầu tư mở và tự do

14. Chúng tôi cam kết đạt được các Mục tiêu Bô-go hướng tới 

thương mại, đầu tư mở và tự do trong khu vực châu Á – Thái 

Bình Dương. Chúng tôi nhất trí đẩy nhanh nỗ lực xử lý các rào 

cản thương mại và đầu tư không phù hợp với WTO và có các 

hành động cụ thể để có thể hoàn thành các Mục tiêu Bô-go vào 

năm 2020. Chúng tôi cũng ghi nhận tầm quan trọng của các 

khuôn khổ thương mại và đầu tư không phân biệt đối xử, có 

đi có lại và cùng có lợi. Chúng tôi sẽ hợp tác để bảo đảm 

thương mại bao trùm hơn, ủng hộ tăng cường cơ hội tiếp cận 

thị trường, và xử lý các thực tiễn thương mại không công bằng. 

Chúng tôi kêu gọi nhanh chóng dỡ bỏ các hình thức trợ giá làm

bóp méo thị trường cũng như các loại hình hỗ trợ khác của chính 

phủ hay các đơn vị liên quan.

15. Chúng tôi cam kết cùng hành động hơn nữa để thúc đẩy 

môi trường thuận lợi cho đầu tư trong khu vực Châu Á – Thái 

Bình Dương.

16. Chúng tôi sẽ hợp tác nhằm phát huy hết tiềm năng của kinh 

tế mạng và kinh tế số, bao gồm thông qua các khuôn khổ chính 

sách và quy định phù hợp, có tính tới cạnh tranh công bằng để 

khuyến khích đầu tư và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi hoan nghênh 

việc thông qua Lộ trình Kinh tế Mạng và Kinh tế Số của APEC và

Khuôn khổ APEC về Thuận lợi hoá Thương mại Điện tử Xuyên 

biên giới. Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp phát triển kinh tế 

mạng và kinh tế số, bao gồm cả thương mại điện tử và thương 

mại số.

17. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục các biện pháp nhằm nâng cao 

tính cạnh tranh của ngành dịch vụ APEC vào năm 2025, và tăng 

cường các nỗ lực nhằm giải quyết các rào cản đối với cạnh tranh 

hay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp doanh nghiệp trong 

các thị trường dịch vụ.

Khu vực Thương mại Tự do Châu Á - Thái Bình Dương 

(FTAAP)

18. Chúng tôi tái khẳng định cam kết thúc đẩy một cách toàn diện

và có hệ thống tiến trình hướng tới hiện thực hóa FTAAP nhằm 

thúc đẩy hơn nữa tiến trình hội nhập kinh tế khu vực của APEC. 

Chúng tôi biểu dương nỗ lực của các nền kinh tế thúc đẩy các 

nội dung liên quan tới hiện thực hóa FTAAP, bao gồm các sáng kiến 

nâng cao năng lực và cơ chế chia sẻ thông tin. Chúng tôi khuyến 

khích các nền kinh tế tiếp tục có bước tiến và xây dựng các 

chương trình công tác nhằm cải thiện năng lực của các nền kinh 

tế APEC tham gia đàm phán các hiệp định thương mại tự do 

chất lượng cao và toàn diện trong tương lai.

Hệ thống thương mại đa phương

19. Chúng tôi hoan nghênh việc đưa Hiệp định thuận lợi hóa 

thương mại (TFA) của WTO đi vào hiệu lực và kêu gọi các 

nỗ lực triển khai đầy đủ Hiệp định, với nhận thức rằng Hiệp 

định sẽ giúp mang lại những lợi ích to lớn và có ý nghĩa quan 

trọng cho mọi nền kinh tế và doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết 

sẽ phối hợp với các thành viên WTO khác để bảo đảm Hội 

nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11 diễn ra thành công.

           Hội nghị APEC lần thứ 25, ngày 11/11/2017 tại Đà Nẵng

 

20. Chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của APEC trong việc ủng hộ 

một hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc, tự do, công bằng, 

mở, minh bạch và bao trùm. Chúng tôi cam kết sẽ cùng hợp tác để cải 

thiện hoạt động của WTO, bao gồm các cơ chế đàm phán, giám sát, 

và giải quyết tranh chấp nhằm xử lý một cách phù hợp các thách thức 

mà hệ thống đang phải đối mặt, đem lại lợi ích cho mọi người dân và 

doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo việc thực thi hiệu quả 

và kịp thời các quy định của WTO.

21. Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của các hiệp định song phương,

khu vực và đa bên, và cam kết nỗ lực đảm bảo rằng các hiệp định này 

sẽ bổ trợ cho WTO.

22. Chúng tôi sẽ phấn đấu xây dựng một môi trường thuận lợi cho đầu

tư và tạo việc làm. Chúng tôi sẽ cùng hợp tác để đảm bảo một sân chơi 

công bằng thông qua duy trì sự lãnh đạo của APEC trong quá trình theo 

đuổi các thị trường mở. Chúng tôi nhắc lại cam kết không gia tăng bảo 

hộ đến hết năm 2020, và tái cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ, bao gồm

mọi tập quán thương mại không công bằng, và ghi nhận vai trò của các 

công cụ phòng vệ thương mại hợp pháp.

Tăng cường kết nối toàn diện và bao trùm ở khu vực và tiểu vùng

23. Chúng tôi khẳng định lại cam kết xây dựng một châu Á - Thái Bình 

Dương kết nối và hội nhập toàn diện, thông suốt vào năm 2025. Chúng 

tôi hoan nghênh nỗ lực của các nền kinh tế thúc đẩy hợp tác nhằm đẩy 

mạnh phối hợp chính sách, thuận lợi hóa thương mại, kết nối, tài chính 

và giao lưu nhân dân. Chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của cơ sở hạ 

tầng chất lượng đối với tăng trưởng kinh tế bền vững và cam kết thúc 

đẩy phát triển cơ sở hạ tầng cả về chất lượng và số lượng thông qua 

bảo đảm đầu tư đầy đủ và tăng cường quan hệ đối tác công - tư. 

Chúng tôi khuyến khích hợp tác và phối kết hợp hơn nữa giữa các 

sáng kiến kết nối và nỗ lực thúc đẩy liên kết và phát triển kinh tế 

tiểu vùng và ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong khu vực, bao 

gồm các nỗ lực phát triển các hệ thống giao thông an toàn, an ninh, 

tự cường, hiệu quả, kinh tế và bền vững.

24. Chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu cần xây dựng các chính sách tận 

dụng được tối đa các chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi khuyến khích 

tăng cường nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho các nền kinh tế đang 

phát triển và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia hiệu quả 

hơn, tạo nhiều giá trị gia tăng hơn và tiến lên vị trí cao hơn trong các 

chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi đánh giá cao các sáng kiến như mô 

hình Mạng lưới cảng Điện tử khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 

Mạng cung ứng Xanh APEC cũng như những đóng góp tích cực 

của các sáng kiến này đối với kết nối chuỗi cung ứng.

25. Chúng tôi cam kết thúc đẩy du lịch bền vững, và xem xét khả 

năng phát triển du lịch ở các vùng sâu vùng xa như một phần quan 

trọng của các chiến lược tăng trưởng kinh tế APEC và tăng cường

kết nối con người. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt 

được 800 triệu khách du lịch đến khu vực APEC vào năm 2025.

26. Chúng tôi bày tỏ quan ngại đối với mối đe dọa ngày càng lớn 

từ chủ nghĩa khủng bố trong khu vực APEC, xuất phát từ ISIL, 

Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố khác. Mối đe dọa này càng 

trầm trọng hơn do hoạt động di chuyển xuyên biên giới của các 

chiến binh khủng bố nước ngoài và sự xuất hiện của các nguồn 

và kênh cung ứng tài chính cho khủng bố. Các nền kinh tế APEC 

cam kết ứng phó liên tục và hiệu quả đối với thách thức khủng bố 

ở khu vực và hệ quả kinh tế của nó, trên cơ sở chiến lược của 

APEC nhằm đảm bảo an toàn cho các chuỗi cung ứng, việc đi 

lại, cung ứng tài chính và cơ sở hạ tầng.

27. Trong bối cảnh châu Á - Thái Bình Dương là khu vực thường 

xuyên đối mặt với thiên tai, chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác, 

trong đó có với khu vực tư nhân, nhằm tăng cường khả năng chống

chịu với thiên tai thông qua công tác giảm nhẹ hậu quả thiên tai, khả

năng sẵn sàng, giảm thiểu nguy cơ thiên tai, và các nỗ lực ứng phó 

và phục hồi sau thiên tai. Những nỗ lực này bao gồm tiến bộ về 

sách, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, bảo đảm kinh 

doanh không gián đoạn, các hệ thống cảnh báo sớm, tìm kiếm, 

ứu nạn. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của các công cụ

và chính sách tài chính trong ứng phó với rủi ro thiên tai.

III. Nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của doanh 

nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs)

28. Chúng tôi cam kết tăng cường khả năng cạnh tranh của MSMEs 

tại các thị trường và tham gia vào các chuỗi giá trị qua các biện pháp sau:

Nâng cao năng lực sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 

và vừa, thông qua tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp này tiếp 

cận tài chính, công nghệ và xây dựng năng lực, đặc biệt đối với 

doanh nghiệp do phụ nữ và thanh niên lãnh đạo;

Cải thiện tiếp cận cơ sở hạ tầng mạng và số;

Tăng cường năng lực số, tính tự cường và cạnh tranh của các 

doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa;

Xây dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, 

nhỏ và vừa, bao gồm nâng cao đạo đức kinh doanh;

Hỗ trợ khởi nghiệp thông qua xây dựng một hệ sinh thái các 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với các khuôn khổ quản 

lý thuận lợi, hướng tới tạo dựng môi trường hỗ trợ hiệu quả 

các doanh nghiệp, bảo đảm tiếp cận các nguồn lực và xây 

dựng các mạng lưới và quan hệ đối tác của các doanh nghiệp 

khởi nghiệp.

29. Ghi nhận những nỗ lực nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, 

chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế nâng cao tính cạnh tranh 

và tạo thuận lợi cho sự tham gia của các ngành công nghiệp vào 

các chuỗi giá trị toàn cầu.

30. Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua Chiến lược APEC 

về Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa Xanh, Bền vững và 

sáng tạo.

IV. Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền 

vững thích ứng với biến đổi khí hậu

31. Chúng tôi nhấn mạnh vai trò then chốt của APEC trong 

việc bảo đảm an ninh lương thực và nông nghiệp, nuôi trồng 

và đánh bắt thủy sản bền vững ở khu vực châu Á – Thái Bình 

Dương và trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu và phát triển nông thôn – thành thị. Chúng tôi tái khẳng 

định cam kết hình thành hệ thống lương thực APEC bền 

vững vào năm 2020. Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua 

Kế hoạch hành động Nhiều năm về Biến đổi khí hậu và An 

ninh lương thực giai đoạn 2018-2020. Chúng tôi kêu gọi các 

nền kinh tế tiếp tục hợp tác để thúc đẩy nông nghiệp, nuôi 

trồng và đánh bắt thủy sản theo hướng bền vững nhằm đánh 

giá và giảm thiểu mất mát và lãng phí lương thực, tăng cường 

an toàn lương thực, nâng cao năng suất và khả năng chống 

chịu của ngành nông nghiệp trước biến đổi khí hậu và cắt 

giảm khí thải nhà kính khi phù hợp.


 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump 

             tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25

 

32. Chúng tôi cam kết hành động để củng cố thị trường lương thực, 

các tiêu chuẩn thực phẩm và kết nối chuỗi cung ứng lương thực khu 

vực nhằm giảm chi phí thương mại lương thực, nâng cao tính minh 

bạch của thị trường và giúp các nền kinh tế nhập khẩu cũng như các

 nền kinh tế xuất khẩu lương thực thích ứng trước những biến động 

về giá lương thực. Chúng tôi ghi nhận rằng APEC có thể đóng góp

 vào giải quyết các thách thức liên quan tới an ninh lương thực, bao 

gồm việc có những bước đi nhằm đưa các nhà sản xuất lương thực 

tham gia vào các chuỗi cung ứng và giá trị nội địa và toàn cầu, giải 

quyết các điểm nghẽn phát sinh từ các lỗ hổng cơ sở hạ tầng, và 

các biện pháp hạn chế thương mại không cần thiết, gây cản trở. 

Chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu cần xây dựng một môi trường quản 

lý và chính sách thuận lợi nhằm thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng, 

hậu cần nông thôn cũng như công nghiệp chế biến nông sản để 

cải thiện kết nối của các thị trường lương thực. Chúng tôi ủng hộ 

tăng cường quan hệ đối tác công - tư nhằm thúc đẩy phát triển khu 

vực nông thôn – đô thị trong từng nền kinh tế cũng như ở khu vực. 

Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua Kế hoạch Hành động APEC 

về Phát triển Nông thôn - Đô thị nhằm Tăng cường An ninh Lương

thực và Tăng trưởng Chất lượng.

33. Chúng tôi tái khẳng định cam kết tăng cường quản lý bền vững 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm bảo đảm an ninh lương thực 

bền vững và nâng cao năng suất của ngành nông nghiệp, nuôi trồng 

và thủy sản. Chúng tôi cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác APEC 

về quản lý tổng hợp và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên đất, 

rừng, biển và nước, thông qua những nỗ lực chung và hợp tác xuyên 

biên giới.

V. Cùng vun đắp tương lai chung

34. Chúng tôi đánh giá cao các thảo luận về APEC hướng tới 2020 

và tương lai được khởi xướng tại Pê-ru năm 2016 và tiếp tục được 

triển khai tại Việt Nam nhất là trong bối cảnh thời hạn hoàn thành 

các Mục tiêu Bô-go đang tới gần và APEC sắp bước sang thập 

kỷ thứ tư. Chúng tôi kỳ vọng APEC sẽ tăng cường nỗ lực đạt được 

đầu tư và thương mại mở và tự do ở khu vực vào năm 2020 và xây 

dựng một tầm nhìn chiến lược, tham vọng và hành động cho tương 

của APEC.

35. Chúng tôi tái khẳng định cam kết lâu dài nhằm đảm bảo một châu

Á - Thái Bình Dương năng động, bao trùm và thịnh vượng hướng tới 

một tương lai chung - có khả năng thích ứng với các thách thức, có 

trách nhiệm với người dân, người lao động và doanh nghiệp. Chúng tôi 

cam kết đề cao quan hệ đối tác ở châu Á – Thái Bình Dương dựa trên 

sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bao trùm và cùng có lợi. 

Chúng tôi ghi nhận đóng góp của APEC hướng tới phát triển bền vững. 

Chúng tôi khuyến khích hơn nữa sự tham gia của các bên liên quan vào 

hợp tác APEC, từ đó các thành quả của hợp tác có thể mang lại lợi ích 

cho nhiều người dân hơn trên khắp châu Á – Thái Bình Dương.

36. Chúng tôi cam kết cùng tăng cường hành động hơn nữa APEC tiếp

 tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu 

và đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế khu vực. Chúng tôi 

hoan nghênh các sáng kiến thúc đẩy thương mại và đầu tư ở khu vực 

của các thành viên. Trong một thế giới ngày càng liên kết, chúng tôi 

cam kết thúc đẩy hợp tác và phối hợp với các tổ chức, diễn đàn quốc 

tế và khu vực khác. Về mặt này, chúng tôi chúc mừng Hiệp hội các 

Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, 

và biểu dương những đóng góp của ASEAN đối với phát triển và thịnh 

vượng của khu vực. Chúng tôi sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo toàn cầu 

của APEC trong xử lý những thách thức kinh tế cấp bách.

37. Chúng tôi đánh giá cao những trao đổi về APEC hướng tới 2020 

và hoan nghênh việc thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC nhằm hỗ trợ các 

Quan chức Cao cấp trong việc xây dựng Tầm nhìn hậu 2020, trong đó 

bao gồm tham vấn với các bên liên quan. Tầm nhìn này sẽ phát huy 

những thành tựu mà APEC đã đạt được, xử lý các công việc chưa 

hoàn thành và thăm dò những lĩnh vực hợp tác mới để nâng cao hiệu 

quả ứng phó các thách thức và vấn đề cấp bách mới và mới phát sinh 

sẽ diễn ra trong thập kỷ tới.

38. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng và hoan nghênh đóng góp 

của các nỗ lực nâng cao năng lực của các nền kinh tế thành viên. Liên

quan tới khía cạnh này, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao các sáng 

kiến mới, bao gồm việc thành lập Tiểu quỹ Phụ nữ và nền Kinh tế, 

và khuyến khích đóng góp nhiều hơn nữa, nhất là các hình thức đóng 

góp không ràng buộc.

39. Chúng tôi cảm ơn vai trò lãnh đạo APEC của Việt Nam trong 

năm nay, 11 năm kể từ sau lần đăng cai đầu tiên, trong nỗ lực thúc 

đẩy tiến trình APEC dựa trên tầm nhìn và nỗ lực của các nền kinh tế 

chủ nhà các năm trước.

Chúng tôi mong chờ Hội nghị tiếp theo tại Papua New Guinea vào năm 2018/

Tác giả: Thùy Linh (Thông tin từ Dantri.com.vn)

Bình luận