CHI TIẾT PHIM KH&CN


Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực, thực phẩm
Một số công việc nhà nông cần biết khi gieo cấy lúa vụ mùa

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 2704 | Số lượt tải: 1     Facebook

Nhà nông, cần biết, gieo cấy, lúa vụ mùa, gieo cấy lúa