CHI TIẾT PHIM KH&CN


Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực, thực phẩm
Một số mô hình phòng trừ nhện gié hại lúa

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 2915 | Số lượt tải: 1     Facebook

Mô hình, phòng trừ, nhện gié, nhện, nhện hại lúa, lúa