CHI TIẾT PHIM KH&CN


Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực, thực phẩm
Mô hình canh tác lúa lai GS9

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 2831 | Số lượt tải: 1     Facebook

Mô hình, canh tác, lúa lai, GS9, lúa lai GS9